Algemene voorwaarden Karocare fysiotherapie & healthcare

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen KaroCare Fysiotherapie & Healthcare en patiënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.
• Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende overeenkomsten, behandelovereenkomsten en dienstverlening aan de patiënt.
• De gedrags- en beroepsregels van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) maken deel uit van de overeenkomst. De patiënt is ervan op de hoogte dat de behandelaar de door het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De patiënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.
• Alle patiënten kunnen deze algemene voorwaarden op de website, en in de wachtkamer van KaroCare Fysiotherapie & Healthcare raadplegen.
• KaroCare Fysiotherapie & Healthcare is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING BEHANDELOVEREENKOMST

• De behandelaar zal met een patiënt, die de wens te kennen heeft gegeven hulp en/of advies te willen ontvangen op het gebied van de gezondheidszorg, een daarop gerichte behandelovereenkomst aangaan.
• De behandelovereenkomst wordt aangegaan door dat de cliënt toestemt om over te gaan naar het intake / onderzoek en het opstellen van het behandelprogramma.
• Kan de behandelaar deze in lid 1 bedoelde behandelovereenkomst niet aangaan, dan zal hij de patiënt de reden uiteenzetten en de patiënt adviseren bij het vinden van andere passende zorg.

ARTIKEL 3. PRIVACY

De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Tevens is uw privacy gewaarborgd met betrekking tot de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens. Uw behandelaar houdt een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in ons privacy reglement vastgelegd en kunt u vinden op de website en in de wachtkamer.

ARTIKEL 4. ARCHIVERING

• Tijdens de uitvoering van de behandelingen en/of dienstverlening  gevormde dossier zal gedurende tenminste 15 jaar na beëindiging van haar behandelingen en/of dienstverlening en sluiting van het dossier bewaart worden.
• De financiële gegevens worden tenminste gedurende 7 jaar bewaard.
• Met het verstrijken van de in het eerste lid genoemde termijn, is KaroCare Fysiotherapie & Healthcare gerechtigd om het dossier te vernietigen.
• Op verzoek van de patiënt kan binnen de in het eerste lid genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.
• U heeft als patiënt recht op inzage en afschrift van de gegevens binnen redelijke termijn, tenzij het belang van derden hierdoor onevenredig wordt geschaad (art. 19 recht op inzage en afschrift).

ARTIKEL 5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het is patiënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens KaroCare Fysiotherapie & Healthcare geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

ARTIKEL 6. KWALITEIT

De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot kwaliteit. Karolijn Langeler – Antenne staat geregistreerd in het kwaliteitsregister (KRF) van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en in het BIG register onder nummer 19914305404.
Binnen KaroCare vindt er een doorlopend onafhankelijk kwaliteitsonderzoek naar de geleverde zorg plaats, deze wordt uitgevoerd door QDNA. Wanneer de behandeling beëindigd wordt krijgt de patiënt per mail een uitnodiging om de praktijk en de geleverde zorg te beoordelen. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen. Deze gegevens wordt geïnventariseerd om de kwaliteit van zorg binnen de praktijk continue te blijven verbeteren. En voor de zorgverzekeraar, deze gebruikt uw beoordeling voor het afsluiten van nieuwe contacten met de praktijk.

ARTIKEL 7. GEHEIMHOUDING

De fysiotherapeut valt onder het medisch beroepsgeheim, dit geldt voor de fysiotherapeut, stagiaires en waarnemer.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

• Indien u een jas of andere eigendommen in de wachtruimte en/of oefenruimte achterlaat, let dan op dat er geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
• De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen in het gebouw of binnen de directe omgeving van dit gebouw.
• KaroCare Fysiotherapie & Healthcare is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de praktijk kenbaar hoorde te zijn.
• KaroCare Fysiotherapie & Healthcare is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van behandelingen en/of dienstverlening voor de patiënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van patiënt om tot tijdige betaling van de declaraties van de praktijk over te gaan.
• Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart KaroCare Fysiotherapie & Healthcare tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door KaroCare Fysiotherapie & Healthcare ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening.
• KaroCare Fysiotherapie & Healthcare is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte behandelingen en/of dienstverlening.
• Overigens is iedere aansprakelijkheid van KaroCare Fysiotherapie & Healthcare voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroeps-aansprakelijkheidsverzekeraar van KaroCare Fysiotherapie & Healthcare te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
• Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van KaroCare Fysiotherapie & Healthcare strekken ook ten gunste van werknemers en waarnemers van KaroCare Fysiotherapie & Healthcare.
• Alle aanspraken van patiënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.
• Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart KaroCare Fysiotherapie & Healthcare tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door KaroCare Fysiotherapie & Healthcare ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening.

ARTIKEL 9. DE BEHANDELING

• Onze praktijk is toegankelijk met en zonder verwijzing van een (huis)arts of medisch specialist.
• De behandelaar handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen.
• Neem bij uw aanmelding of uw eerste afspraak in onze praktijk altijd uw geldige ID-bewijs mee en toon deze aan de fysiotherapeut.
• Lees uw verzekeringspolis na betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw zorgverzekeraar.
• Neem bij elke afspraak uw afsprakenkaartje mee, zodat hierop de afspraken vermeld kunnen worden om misverstanden te voorkomen.
• Om het optimale effect uit de behandeling te kunnen halen, is het noodzakelijk dat de patiënt medewerking verleent en de behandelaar voorziet van alle informatie aangaande de (medische) achtergrond van de klachten.
• Tijdens de behandeling is er ruimte voor al uw vragen, opmerkingen en veranderingen over uw klachten. Informeer ons over uw ongemakken die u thuis, op het werk of tijdens sporten ondervindt. Deze informatie geeft ons inzicht in uw aandoening / problemen. Zo kunnen wij u beter van dienst zijn.
• Tracht de adviezen, ter ondersteuning van de gestelde behandeldoelen serieus te nemen en op te volgen.
• Graag uw begrip als u even moet wachten, soms vraagt een behandeling meer tijd dan gepland, we proberen wachttijden te vermijden.
• Indien de patiënt dat wenst, kan beëindiging van de behandeling te allen tijde geschieden. De behandelaar zal dan als het mogelijk is, advies geven en/of verwijzen naar een (huis)arts of andere hulpverlener.
• Onze praktijk behandelt volgens de gedragsregels en richtlijnen van onze beroepsorganisatie, te noemen het KNGF.
• Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door de patiënt dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling door hem/haar te worden afgezegd. Bij geen gehoor of buiten openingstijden kunt u ons antwoordapparaat inspreken of een mail sturen. Bij het niet afzeggen binnen de gestelde termijn, behoudt KaroCare Fysiotherapie & Healthcare zich het recht om 100% van het bijbehorende tarief van de niet nagekomen afspraak bij de patiënt in rekening te brengen, wanneer in de voor de patiënt gereserveerde tijd geen andere cliënt word behandeld, ongeacht de reden van afzegging, zoals ziekte of overmacht.
• De door of vanwege KaroCare Fysiotherapie & Healthcare afgezegde afspraken worden verzet naar een nader tussen partijen te bepalen datum en tijdstip. De patiënt kan in dit geval geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of geleidelijke compensatie.
• Let op: Wanneer u voor het eerst komt, wanneer de laatste behandeling langer dan drie maanden geleden is of wanneer u met een nieuwe klacht komt, zijn wij verplicht om voorafgaand aan de behandeling een screening en intake / onderzoek uit te voeren (bij afwezigheid van verwijsbrief) en te declareren bij uw zorgverzekeraar. Indien u een verwijzing van uw arts heeft dan wordt er vooraf aan de behandeling een intake / onderzoek na verwijzing uitgevoerd en gedeclareerd. Dit betekend een ander tarief voor uw eerste bezoek dan een vervolgbezoek.
• Aan het einde van het behandeltraject zal deze worden afgesloten door een eindrapportage naar de verwijzer, deze zal per mail (via een beveiligde internetverbinding) verzonden worden.
• In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (politie, brandweer etc.) op te volgen.

ARTIKEL 10. BETALINGSVOORWAARDEN.

• Massage wordt in geen enkel geval vergoed door de zorgverzekeraar. U kunt betalen via overboeking, contant, PIN of Tikkie. Betaling voor de verleende diensten geschiedt binnen veertien dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het KaroCare Fysiotherapie & Healthcare vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de factuur zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

• Fysiotherapie: De patiënt dient aan te geven waar hij/zij verzekerd is, bij welke verzekeraar en welk BSN nummer hij/zij heeft. De declaratie gaat, indien de patiënt aanvullend verzekerd is voor fysiotherapie rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben.
• Indien de patiënt geen of niet voldoende aanvullende verzekerd is krijgt u de factuur direct mee na uw behandeling, hierbij gelden de praktijktarieven (de tarieven die worden gehanteerd staan beschreven op onze tarievenlijst. Deze kunt u vinden op onze website en in de wachtkamer).
• Bij afwijzing door de zorgverzekeraar (kijk hiervoor bij de voorwaarden van uw zorgverzekering) krijgt u achteraf een factuur, hierbij gelden de praktijktarieven.
• Als het gaat om een rekening van een minderjarige patiënt worden de kosten van de behandeling in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. (Fysiotherapie valt in de meeste gevallen onder de basisverzekering voor minderjarigen).
• De patiënt is in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor de dekking van de geleverde therapie.
• KaroCare Fysiotherapie & Healthcare declareert uw behandeling bij uw zorgverzekeraar tegen het geldende tarief overeengekomen met uw verzekeraar.
• Indien de patiënt geen basis- of aanvullende verzekering heeft dan ontvangt deze van ons een factuur, de tarieven die worden gehanteerd staan beschreven op onze tarievenlijst. Deze kunt u vinden op onze website en in de wachtkamer.
• Wanneer u twee zorgverleners bezoekt op 1 dag kan het zijn dat de declaratie voor uw behandeling fysiotherapie wordt afgewezen door uw zorgverzekeraar. In dat geval ontvangt u (achteraf) een factuur voor uw behandeling tegen praktijktarief.
• U kunt betalen via overboeking, contant, PIN of Tikkie. Betaling voor de verleende diensten geschiedt binnen veertien dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het KaroCare Fysiotherapie & Healthcare vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.
• KaroCare Fysiotherapie & Healthcare houdt zich het recht voor om jaarlijks de tarieven te wijzigen.

ARTIKEL 11. KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING.

In het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector heeft onze beroepsorganisatie, Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF), een klachtenregeling ingesteld. Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Om te beginnen is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut of contact op te nemen met het secretariaat van KaroCare Fysiotherapie & Healthcare Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Wij streven ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden. Onze doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid. Mogelijk is hiervoor een vervolggesprek noodzakelijk. Via het KNGF is het ook mogelijk een bemiddelingsgesprek aan te vragen. Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. KaroCare Fysiotherapie & Healthcare neemt deel aan de klachtenregeling van het KNGF, die voldoet aan de wet klachtenregeling Cliëntenzorgsector. Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht kunt:
• De Klachtencommissie van het KNGF.
• De Commissie van Toezicht van het KNGF.
• Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid.

MEER INFORMATIE

Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek? Of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met de onderstaande organisatie.
• Ledenadvies KNGF Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel: 4672929 of www.defysiotherapeut.com