Privacyverklaring

KaroCare Fysiotherapie & Healthcare neemt de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Vandaar dat het nakomen van de wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens vanzelfsprekend is.

In deze privacyverklaring leg ik uit hoe ik met uw gegevens omga en informeer ik u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de Wet Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO). Om er zeker van te zijn dat u volledig op de hoogte bent van het beleid dat KaroCare hanteert met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van  uw persoonsgegevens, is deze privacyverklaring opgesteld. U kunt deze ten allen tijde op www.karocare.nl raadplegen.

Contactgegevens:

KaroCare Fysiotherapie & Healthcare
Eigenaresse: K.M. Antenne
Rubensstraat 39
4812 AK Breda
076-8700140
0612913969
info @karocare.nl
www.karocare.nl
kvk: 56553404
BTW-nummer: NL001800069B04
BIG-nummer: 19914305404

Persoonsgegevens

KaroCare verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van mijn diensten. Tijdens de eerste intake dient u deze te verstrekken o.a. d.m.v. Een identiteitsbewijs.

KaroCare registreert de volgende persoonsgegevens:
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Land
Telefoonnummer
E-mailadres
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerlijke staat
BSN
Gegevens gezondheid
Gegevens zorgverzekering
Huisarts
Verwijzing arts of specialist
Nummer legitimatiebewijs

Mogelijk zijn nog andere niet genoemde gegevens benodigd om mijn dienstverlening aan u uit te kunnen voeren. Wanneer KaroCare gezondheidsgegevens of andere gegevens verwerkt, gebeurd dat uiterst zorgvuldig en alleen met uw toestemming.

Gebruik van informatie

De gegevens worden verzameld ten behoeve van de volgende doelen:
• om een goede medische behandeling te geven
• voor een juiste fysiotherapeutische dossiervoering
• het financieel kunnen afhandelen van het verrichte werk
• voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs (stagiaires) en voorlichting. De gegevens worden anoniem verwerkt en niet te herleiden naar een persoon.
• het versturen van een nieuwsbrief. Hiervoor kunt u zich te allen tijde afmelden via een keuze onderaan de nieuwsbrief.

Verstrekking aan derden

KaroCare maakt gebruik van andere organisaties om verwerkingen op uw gegevens uit te voeren. KaroCare blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw gegevens en zal erop toezien dat deze organisaties uw gegevens volgens de eisen van de AVG verwerken.

Gegevens worden doorgestuurd naar uw zorgverzekeraar ten behoeve van het declaratie traject.
Het verzorgen van de digitale dossiervoering (het elektronisch patiënten dossier ook wel afgekort met EPD) – Fysioroadmap. U moet hierbij denken aan de software om uw medisch dossier te verwerken, declaraties aan zorgverzekeraars in te dienen en afspraken van behandelingen in te plannen.

Het verzorgen van patiënttevredenheidsonderzoek – QDNA
Het deelnemen aan data verzameling ten behoeve van benchmark fysiotherapie en verbetering van de kwaliteit. De gegevens worden anoniem verwerkt en niet te herleiden naar een persoon.
Het verwerken van declaraties of banktransacties.
Het veilig en versleuteld kunnen versturen van behandelgegevens aan verwijzers t.b.v. behandelproces.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht de opgevraagde gegevens af te geven.

Tevens kunnen uw persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft. Denk aan letselschadeadvocaten of een medische verklaring tbv. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (< 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Bij de eerste intake dient de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger aanwezig te zijn voor het verstrekken van deze gegevens.

Bewaartermijn

Gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel noodzakelijk is, met uitzondering van wettelijke verplichtingen (minimaal 15 jaar na beëindiging van de laatste behandeling, zie de WGBO).

Beveiliging

KaroCare neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website www.karocare.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Alle personen die namens KaroCare van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
Ik hanteer een tweestaps verificatie beleid op al mijn systemen.
Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website maakt gebruik van technische, functionele, analytische en tracking cookies (van derden). Lees meer over hoe www.karocare.nl met deze cookies omgaat in de cookieverklaring.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door een van mijn verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan vernoemde verzoeken.
Wanneer uw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op gebied van privacybescherming. Ook kunt u een klacht indienen via de klachtenregeling van het KNGF (de beroepsgroep van de Fysiotherapie).

Vragen

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neemt u dan alstublieft contact met mij op.